top of page
neuro_01.jpg

 

NEUROFEEDBACK

HAR GOD EFFEKT PÅ:

STRESS

Nyere undersøgelser viser, at 15 procent af danskerne ofte føler sig stressede. Jobbet er ofte den hyppigste årsag til stress. Stress symptomerne er en del af kroppens alarmberedskab. De opstår, når vores autonome nervesystem sætter i gang, og produktionen af hormonerne adrenalin og kortisol stiger. Vi oplever en masse fysiske symptomer, hjertet banker, vi sveder, det bliver svært at sove, og tankerne kører i ring. Stress kan opstå, når de situationer, der stresser os, ikke forsvinder eller bliver håndteret, men fortsætter gennem længere tid. Det kan være meget belastende for kroppen – og psyken.

Stress er en tilstand der kræver ro og hvile. Neurofeedback kan hjælpe kroppen og nervesystemet til at falde til ro, så forudsætningerne for at hele hurtigere er til stede. Vi vil ofte anbefale at kombinere neurofeedback med terapeutiske samtaler, når der er tale om stress. Samtalerne kan være med til at give nye strategier til forebygge og håndtere stress fremadrettet.

 

PTSD

Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) er tilstand, der kan opstå hvis man har været udsat for eller vidne til meget skræmmende begivenheder. Ofte har oplevelserne været så skræmmende, at man har oplevet sig selv i livsfare, eller frygtet for en andens liv.

De traumatiserende begivenheder kan være en ulykke, krig, terror, eller der kan være tale om fysiske eller psykiske krænkelser i barndommen. Man oplever en følelsesmæssig belastning, som aktiverer kroppens alarmsystem. Reaktionerne kan være langvarige og kan bl.a. komme til udtryk ved angst, mareridt, flash backs, nervøsitet, irritabilitet og søvnproblemer.

Neurofeedback har dokumenteret effekt i behandling af PTSD. Behandlingen bruges bl.a. i USA til behandling af krigsveteraner.

 

TIDLIGE TRAUMER

Tilknytnings- og udviklingstraumer kan opstå, når et lille barn er udsat for omsorgssvigt, krænkelser eller vold.  Det er også traumatiserende for et barn, når det ikke i tilstrækkeligt omfang bliver mødt, spejlet og reguleret. Disse tidlige negative erfaringer kan få stor betydning for hjernens udvikling, især ift barnets evne til at regulere følelser. Et tidligt traumatiseret barn vil ofte have store vanskeligheder med regulering af arousal  og dermed evnen til at at indgå på en god måde i relationer og sociale sammenhænge. Forskning viser, at tidlige traumer kan  medføre betydelige vanskeligheder for barnet på en række opråder i opvæksten og i voksenlivet. (ACES Studies). Neurofedback kan understøtte en hensigtsmæssig regulering af arousal, og dermed skabe forudsætninger for udvikling på alle områder. Behandling af tidlige traumer kræver altid en relationel kontekst.

 

ANGST

Angst er en af de mest almindelige psykiske vanskeligheder i Danmark, og noget, som op til hver 5 af os oplever i løbet af livet.

Angst optræder i mange former, fra fobier til generaliseret angst (GAD) og PTSD. Angst er ofte et udtryk for, at hjernen er i alarmberedskab, og det autonome nervesystem er overaktiveret. Det giver mange ubehagelige fysiske symptomer og kan opleves som invaliderende for den enkelte. Angst kommer ofte til udtryk som en følelse af uro eller panik og kan være ledsaget af flere symptomer som fx hjertebanken, sveden eller rysten. De fysiske symptomer udløses via den del af nervesystemet, som kaldes det autonome nervesystem. Det styrer alle basale kropslige funktioner som puls, blodtryk, åndedræt mm.

Hjernens alarmsystem har svært ved at lukke ned igen, når det først er blevet overaktiveret. Neurofeedback kan effektivt træne hjernen til en bedre regulering af nervesystemet. Samtaler og psykoedukation (undervisning) har ligeledes en god effekt.

 

ADHD

ADHD og ADD (Attention Deficit Disorder) er forstyrrelser, der typisk giver udfordringer med at sortere de impulser og indtryk, vi hele tiden får fra omverdenen. Det kan give følelsen af et indre kaos, og kan have stor betydning for hukommelse, indlæring og sociale kompetencer.

Der kan være udadreagerende adfærd, med konflikter og vredesudbrud ved krav og skift.

Mange oplever en følelse af rastløshed og uro.

ADHD kan til en vis grad afhjælpes med et struktureret og forudsigeligt miljø, med støtte til positiv social udvikling.

Neurofeedback har positiv effekt i behandlingen af ADHD, da hjernen kan trænes til bedre opmærksomhed og fokus, og til at regulere uro og følelsesudbrud.

 

AUTISME

Autisme er en neuropsykiatrisk udviklingsforstyrrelse. Ca. 1 % af befolkningen lider af en autismespektrumforstyrrelse (ASF).

Diagnosen stilles ofte på baggrund af 3 områder, hvor der er særlige vanskeligheder: Forestillingsevne, kommunikation og socialt samspil.

Autismespektret er et komplekst område med vasnkeligheder der kommer til udtryk både som angst, uro, stimming, søvnproblemer og sensorisk sensitivitet.  

Neurofeedback kan hjælpe med at få ro på nervesystemet og dermed dæmpe og lindre de vanskelighder, mennesker med autisme oplever. 

 

SØVNBESVÆR

Søvnbesvær er almindeligt for 10-20 % af os, ofte i perioder med stress, bekymringer eller sygdom.

Hos nogle er det ikke bare forbigående men en tilstand, der påvirker hverdagen med træthed, dårligt humør og manglende koncentration. Det kan få stor betydning for arbejdslivet, for de nære relationer og for sociale aktiviteter.

Søvnbesvær kan vise sig som besvær med at falde i søvn, problemer med at sove hele natten, eller man vågner for tidligt og føler sig ikke udsovet.

Når man er stresset, angst eller trist, kan man opleve tankemylder og rastløshed om natten, der gør, at det er svært at falde i søvn, eller man vågner op og kan ikke sove igen efter kun et par timers søvn. Det slider på krop og sjæl, når man ikke sover godt.

Neurofeedback er meget virksomt til behandling af søvnbesvær. Hjernen og nervesystemet kan hjælpes til at regulere sig ned til et niveau, hvor kroppen kan slappe af og finde ro.

 

MIGRÆNE

Migræne er en halvsidig, dunkende hovedpine, som kommer i anfald, ofte ledsaget af kvalme eller opkastninger. Anfaldet kan vare op til flere døgn.

Mange oplever overfølsomhed for lys og lyd under anfaldet. Man ved ikke, hvad der forårsager migræneanfald. Dog ved man, at det er en ændring i den elektriske aktivitet i hjernen, der udløser et anfald. Nogle får forvarsler før anfaldet, ofte som syns- eller føleforstyrrelser.

Hos nogle kan hormonelle forandringer, bestemte fødevarer eller vin være med til at trigge et anfald.

Migræne er selvsagt en tilstand, der griber ind i hverdags- og arbejdsliv.

Neurofeedback kan hjælpe hjernen til en større stabilitet, der hæmmer uhensigtsmæssige ændringer i hjernens elektriske aktivitet.

 

DEPRESSION

Hver femte eller sjette dansker udvikler symptomer på depression på et tidspunkt i livet. Depression kan udløses af traumer, sygdom, misbrug, livskriser eller stress.

Når man har depression, er man trist, nedtrykt, og til tider fortvivlet. Glæde og livslyst drukner let i sortsyn og negative tanker. Man er træt, og mangler overskud, energi og motivation til at overkomme hverdagen. Depression kan også komme til udtryk ved smerter, angst eller irritabilitet.

Når man har depression, kan man blive overvældet af meningsløshed, og få selvmordstanker.

Man kan mangle lyst og energi til socialt samvær, og have lyst til at isolere sig, trække dynen over hovedet og blive i sengen. Depressionen kan påvirke selvtillid og selvværd, og skyldfølelser og utilstrækkelighedsfølelser kan vokse sig store og gøre det endnu sværere at komme ud i verden.

Depression kan behandles medicinsk, men der er gode resulter med psykoterapi.

Neurofeedback kan understøtte en terapi, og er særlig virksom når depressionen er ledsaget af angst og smerter.

HVAD ER NEUROFEEDBACK?

 Neurofeedback er en måde at træne hjernen på, så den arbejder mere fleksibelt, og bedre kan regulere sig selv, og dermed også regulere følelser, tanker og adfærd.

 

Neurofeedback er en EEG-måling af hjernen, som vi giver hjernen feedback på ved hjælp af lyd og billede på en tv skærm. 

Vi kan på den måde støtte hjernen til at optimere sig selv og fungere bedst muligt.

Neurofeedback træner hjernen til at arbejde på en måde så du er afslappet og samtidig fokuseret. Det er meget individuelt, hvordan en hjerne fungerer bedst. Det er fordi vores hjerner er udviklet ud fra de erfaringer, sansninger og oplevelser, vi hver især har fået gennem livet.

 

En velfungerende hjerne er først og fremmest fleksibel, og er hele tiden i stand til at skifte fokus og aktivitetsniveau ud fra den situation, du er i lige nu.

Neurofeedback understøtter udviklingen af gode neuron netværk, som er forudsætningen for hjernens fleksibilitet og "ydeevne".

Hjernen er et plastisk organ, der har mange komplicerede opgaver. Hjernen udvikler sig gennem hele livet, og mange faktorer har betydning for den måde vores hjerne fungerer på.

Følelser, tanker og adfærd er processer i hjernen, hvor store grupper af hjerneceller, neuroner, arbejder sammen i et fantastisk samspil.

Mange af os har haft forhindringer i livet, hvor betingelser for udvikling ikke har været optimalt til stede.

Det kan betyde at hjernen har udviklet nogle uhensigtsmæssige strategier, som kan give problemer netop i forhold til følelser, tanker og adfærd.

Neurofeedback eller EEG-træning er en metode, som man især i USA har brugt siden 50´erne. Neurofeedback bruges nu bl.a. af NASA til astronauttræning og til behandling af PTSD ramte krigsveteraner. Der er dokumentation for effekten af neurofeedback ift. en række lidelser.

Neurofeedback er for alle, uanset alder.

 

Du kan læse mere om neurofeedback på EEGinfos hjemmeside:

 https://www.eeginfo-europe.com/eeginfo/home.html

 

 

SÅDAN FOREGÅR DET!

Afklarende samtale:

Afklaring af dine vanskeligheder og mål for behandlingen.

Første session:

Du sidder i en behagelig stol, og ser på en skærm med et spil eller film.

Ved hjælp af elektroder i hovedbunden måles hjernens elektriske aktivitet i den yderste del af hjernen, cortex.

De frekvenser vi måler via elektroderne, oversættes i computeren til feedback, sådan at spillet eller filmen påvirkes af, hvordan hjernen arbejder.

 

Når hjernen arbejder på den frekvens, vi gerne vil træne, kører spillet eller filmen godt og med fuld fart og størrelse. Hvis ikke, går det langsomt og billede og lyd dæmpes eller bliver mindre. På den måde viser vi hjernen, hvordan den arbejder bedst. Vores hjerner vil hele tiden forsøge at optimere sig selv!

En session tager ca. en time. Selve neurofedbacken tager mellem 30 og 45 minutter.

De fleste vil allerede efter få sessioner mærke neurofeedbackens positive effekter.

For mange er mellem 20 og 40 sessioner tilstrækkeligt til at hjernen har tillært sig nye og mere hensigtsmæssige mønstre, og neurofeedback har en varig effekt.

Når der er tale om traumer og andre indgribende tilstande, herunder autisme, må det dog forventes at der er brug for flere behandlinger, og mere opfølgning.

Der kan være brug for sideløbende terapeutiske samtaler eller for børn, et forløb med Theraplay aktiviteter, som supplement til et neurofedback forløb. Det aftales ved starten af forløbet.

 

Se muligheden for klippekort eller samlede ”pakker” under priser. 
 

Supervision:

Terapihuset Fyn tilbyder Neurofeedback supervision, ved certificeret Neurofedback terapeut Lotte Bertram.

slide-1.jpg

SE VORES VIDEO OM ANGST HER

SE VIDEO OM NEUROFEEDBACK HER

SE VIDEO OM AUTISME OG NEUROFEEDBACK HER

NY BOG OM NEUROFEEDBACK PÅ DANSK: SE DEN HER:

https://eeginstitute.dk/bog-paa-dansk-om-neurofeedback-19973/

bottom of page